VILKÅR & BETINGELSER
Opgaver der løses af Bonnesen Design, er underlagt nærværende betingelser, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Første kontakt – et telefonmøde
Er selvfølgelig gratis. Vi finder ud af, om vi er det ‘perfekte’ match, så opgaven kommer godt fra start og alle forventninger bliver indfriet for begge parter.

2. Beskrivelse af opgave
Ved opgavens begyndelse udarbejdes og fremsendes en detaljeret opgavebeskrivelse (pr. mail), som beskriver arbejdets omfang, tidshorisont og (anslået) honorar.

3. Betaling
Du har mulighed for at vælge mellem:

TIMEBETALING/HONORAR
Ved timebetaling fakturere jeg efter timeforbrug, så du betaler kun for den tid, jeg bruger på din opgave. Før opgavestart skal der indbetales et depositum på 20% af det anslået honorar.

KLIPPEKORT
Ved køb af et klippekort kan du, udover at spare penge, selv afgøre hvor mange timer jeg skal bruge på dine opgaver. Et klippekortet betales forud.

PAKKERLØSNINGER
Køber du en pakkeløsning er det altid til en fast pris som betales inden opgave start. En pakkeløsning kan altid udvides med timebetaling, hvis der skulle opstår andre behov udover det beskrevne i pakkeløsningen.

4. Udlæg og omkostninger
Når opgaven er løst debiteres du særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte opgave. Dette gælder også ved køb af klippekort og pakkeløsninger.

5. Fakturering/Betaling
Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Der påløber rente fra forfaldsdagen i henhold til renteloven. Ved indgåelse af aftale accepteres det samtidigt, at kunden forudbetaler 20% af den aftalte pris før arbejdet påbegyndes.

6. Samarbejdes afbrydes
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er Bonnesen Design berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

Som væsentlig misligholdelse kan f.eks. nævnes:
• kundens manglende betaling
• kundens uretmæssige brug af Bonnesen Design’s rettigheder

7. Fortrolighed
Enhver oplysning fra eller vedrørende en kunde, som jeg modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8. Overlevering:
Al overlevering foregår elektronisk i form af PDF-filer medmindre andet er aftalt.

9. Ejendomsret, ophavsret m.v.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet tilhører Bonnesen Design og må ikke uden Bonnesen Design´s godkendelse bruges til andet end det aftalte formål – eller overlades til tredjemand.

Brugsretten tilfalder kunden ved overdragelse af den færdige løsning (PDF-format medmindre andet er aftalt).

10. Ændringer af Forretningsbetingelser:
Bonnesen Design’s forretningsbetingelser kan af Bonnesen Design ændres med et varsel på 30 dage.